Història

L´Església Parroquial de Gandia

L’església parroquial de Gandia va ostentar la titularitat de Santa Maria de l’ Assumpció des dels seus orígens -cap al 1245-, arran de la conquesta del Castell de Bayrén per Jaume I.

A finals del segle XIV el senyor territorial -després duc-, Alfons d’Aragó el Vell, inicia la construcció d’un gran temple. És per estes dates quan Pedro i Johan Lobet cisellen amb pedra de Cotalba (a 30 florins la peça) les escultures de l’Apostolat, destinades al principi a ornamentar el frontispici de la façana de ponent.

El 1417 es reinicia un nou projecte de temple, en temps del fill i successor al ducat, Alfons el Jove, encara que amb la seua mort -el 1422- va quedar abandonat el projecte, justament en la seua mitat. D’esta època data la bellíssima portada gòtica de Santa Maria, obra de Johan Franch. El projecte el va reprendre, a finals del segle XV, la Sra. María Enríquez de Luna -viuda tant de Pere Lluís de Borja, I duc de Gandia, com del seu germà Joan de Borja i Cattanei, II duc de Gandia, assassinat a Roma, 1497-, aconseguix del Papa Alexandre VI la butlla per erigir la parròquia de Santa Maria de l’ Assumpció en església col·legiata, sol·licitud que es veuria complaguda el 26 d’octubre de 1499.

Tal honor exigia la represa del temple, que quedava finalitzat -d’acord amb el vell projecte- el 1500 es completava amb una bella façana, la Porta dels Apòstols, de transició ja entre l’estil gòtic i el renaixentista, obra dels Forment . Mentrestant Paolo da San Leocadio pintava les belles pintures del «Retaule dels Set Goigs» i les assemblava en un fustam gòtic executat per Damià Forment, que al seu torn col·locava -presidint este retaule- una bellíssima talla policromada de Santa Maria.

El temple i la seua torre campanar van ser víctima dels terratrèmols de vegades diverses (particularment a finals del segle XVI) i van patir freqüents reformes al llarg dels segles. A l’últim terç del XVIII es va intentar transformar tot l’interior, seguint les normes del més pur estil classicista, però -afortunadament i per causes així d’índole arquitectònica com a econòmica- el projecte de reconversió al nou estil no es va dur a terme i l’església va continuar ostentant el disseny original, el seu estil natural i propi, el gòtic.

El 1836, com a conseqüència de la Desamortització, va ser confiscat el patrimoni col·legial i el temple va funcionar com a simple església parroquial. La seua reinstauració com a col·legiata no es produiria fins al juny de 1911. El 6 de juny de 1931 seria declarat el temple Monument Històric Nacional.

El 2 d’agost del 1936, la col·legiata va ser incendiada i els seus retaules i imatges cremats o robats. I per decret del govern local es va derrocar tot l’altar i presbiteri.

Després de nou anys d’inactivitat, el 1945 es va tornar a obrir al culte i, una vegada restablerta les relacions entre l’Església i l’Estat -pel nou Concordat del 1953-, adoptava un règim de tutela compartida (Patronat-Prelat). El 7 de març de 1965, suprimit el patronat i extingit l’antic cabildo, la col·legiata quedava acollida al règim jurídic del dret comú.
La col·legiata gandiense albergava un immens tresor, fruit de múltiples donacions a través dels sigles. A l’Exposició Internacional de Barcelona dels anys 1929-1930 van ser exhibides fins a 19 peces dels fons del tresor artístic, algunes, veritables joies d’orfebreria, com la Custòdia renaixentista llaurada el 1548 per l’orfebre fra Antonio Sancho de Benevento del proper Monestir de Sant Jeroni de Cotalba i que, escapant a la confiscació desamortitzadora, va venir a parar a la col·legiata. Però hi havia moltes altres obres d’art: creus processionals, calzes, custòdies, reliquiaris, llums, ornaments litúrgics…, per no parlar de retaules, talles, llenços…, del riquíssim arxiu general o de l’arxiu coral.

Poc queda de tot aquell tresor immens; el més rellevant set de les escultures dels Lobet (finals del s. XIV), quatre al Museu Nacional d’Art de Catalunya: (Sant Pau, i els evangelistes Sant Mateu, Sant Lluc i Sant Joan); i tres més al Kunstindustriemuseum de Copenhaguen: (Sant Pere, Santiago el Major i Sant Bartomeu). De l’arxiu musical se’n va salvar el famós Cançoner de la Seu, actualment a la Biblioteca de Catalunya. Tot i això, fa pocs mesos es va saber de la possessió del cap d’un Apòstol per part de l’Ajuntament, després que el regalara un veí, i de la possible conservació dels quadres del retaule de Paolo de San Leocadio. La Col·legiata de Gandia reconeix la propietat de tots estos objectes, i treballa incansablement per recuperar-la, per no perdre l’esplendor de la seua història i del seu patrimoni.

Historia

La Iglesia Parroquial de Gandía

La iglesia parroquial de Gandía ostentó la titularidad de Santa María de la Asunción desde sus orígenes -hacia 1245-, a raíz de la conquista del Castillo de Bayrén por Jaime I.


A finales del siglo XIV el señor territorial -luego duque-, Alfonso de Aragón el Viejo, inicia la construcción de un gran templo. Es por estas fechas cuando Pedro y Johan Lobet cincelan con piedra de Cotalba (a 30 florines la pieza) las esculturas del Apostolado, destinadas en un principio a ornamentar el frontispicio de la fachada de poniente.


En 1417 se reinicia un nuevo proyecto de templo, en tiempos del hijo y sucesor en el ducado, Alfonso el Joven, aunque con su muerte -en 1422- quedó abandonado el proyecto, justamente en su mitad. De esta época data la bellísima portada gótica de Santa María, obra de Johan Franch. El proyecto -inconcluso- lo reemprendió, a finales del siglo XV, Dª María Enríquez de Luna -viuda tanto de Pedro Luis de Borja, I duque de Gandía, como de su hermano Juan de Borja y Cattanei, II duque de Gandía, asesinado en Roma, 1497-, consigue del Papa Alejandro VI la bula para erigir la parroquia de Santa María de la Asunción en iglesia “colegiada”, solicitud que se vería complacida el 26 de octubre de 1499.


Tal honor exigía la reanudación del templo, que quedaba concluido -con arreglo al viejo proyecto- en 1500 y se completaba con una hermosa fachada imafronte, la Puerta de los Apóstoles, de transición ya entre el estilo gótico y el renacentista, obra de los Forment. Entre tanto Paolo da San Leocadio pintaba las hermosísimas tablas del “Retablo de los Siete Gozos” y las ensamblaba en un maderamen gótico ejecutado por Damià Forment, quien a su vez colocaba -presidiendo dicho retablo- una bellísima talla policromada de Santa María.


El templo y su torre campanario fueron víctima de los terremotos en ocasiones diversas (particularmente a finales del siglo XVI) y sufrieron frecuentes reformas a lo largo de los siglos. En el último tercio del XVIII se intentó transformar todo el interior, siguiendo las normas del más puro estilo clasicista, pero -afortunadamente y por causas así de índole arquitectónica como económica- el proyecto de reconversión al nuevo estilo no se llevó a efecto y la iglesia siguió ostentando el diseño original, su estilo natural y propio, el gótico.


En 1836, como consecuencia de la Desamortización, fue confiscado el patrimonio colegial y el templo funcionó como simple iglesia parroquial. Su reinstauración como colegiata no se produciría hasta junio de 1911. El 6 de junio de 1931 sería declarado el templo Monumento Histórico Nacional.


El 2 de agosto de 1936, la colegiata fue incendiada y sus retablos e imágenes reducidos a pavesas. Y por decreto del gobierno local derribado todo el ábside y presbiterio.


Tras nueve años de inactividad, en 1945 se abrió de nuevo al culto y, una vez restablecidas las relaciones entre la Iglesia y el Estado -por el nuevo Concordato de 1953-, adoptaba un régimen de tutela compartida (Patronato-Prelado). El 7 de marzo de 1965, suprimido el patronato y extinguido el antiguo cabildo, la colegiata quedaba acogida al régimen jurídico del derecho común.
La colegiata gandiense albergaba un inmenso tesoro, fruto de múltiples donaciones a través de los siglos. En la Exposición Internacional de Barcelona de los años 1929-1930 fueron exhibidas hasta 19 piezas de los fondos del tesoro artístico, algunas, verdaderas joyas de orfebrería, como la Custodia renacentista labrada en 1548 por el orfebre fray Antonio Sancho de Benevento para el cercano Monasterio de San Jerónimo de Cotalba y que, escapando a la confiscación desamortizadora, vino a parar a la colegiata. Pero había otras muchas obras de arte: cruces procesionales, cálices, custodias, relicarios, lámparas, ornamentos litúrgicos…, por no hablar de retablos, tallas, lienzos…, del riquísimo archivo general o del archivo coral.


Poco queda de todo aquel inmenso tesoro; lo más relevante siete de las esculturas de los Lobet (finales del s. XIV), cuatro en el Museo Nacional de Arte de Cataluña: (San Pablo, y los evangelistas San Mateo, San Lucas y San Juan); y otras tres en el Kunstindustriemuseum de Copenhague: (San Pedro, Santiago el Mayor y San Bartolomé). Del archivo musical se salvó el famoso “Cançoner de la Seu”, actualmente en la Biblioteca de Cataluña. Sin embargo, hace pocos meses se supo de la posesión de la cabeza de un Apóstol por parte del Ayuntamiento, tras el regalo de éste de parte de un vecino, y de la posible conservación de los cuadros del retablo de Paolo de San Leocadio. La Colegiata de Gandía reconoce la propiedad de todos estos objetos, y trabaja incansablemente por su recuperación, para no perder el esplendor de su historia y de su patrimonio.